Regulamin

Regulamin

Gabinet Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej

Prof. dr hab. n. med. Donata Kurpas

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Gabinet Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej prowadzony przez Prof. dr hab. n. med. Donatę Kurpas sesji psychoterapeutycznych w trakcie spotkań w gabinecie oraz z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Adresy elektroniczne: e-mail donatakurpas@gmail.com; Skype ID: donatakurpas1; https://donatakurpas.pl; systemu rezerwacji  http://donatakurpas.pl/rejestracja-wizyt-online/. Nazwa firmy: Prof. dr hab. n. med. Donata Kurpas, siedziba firmy: ul. Jaracza 69/1, 50-305 Wrocław, NIP 8831344841, tel. 606 323 449

§ 1

Usługi i jakość świadczenia usług

1.Psychoterapeutka świadczy usługi w zakresie psychoterapii w trakcie tradycyjnych spotkań we Wrocławiu w gabinecie przy ul. Jaracza 69 m.1 oraz z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

2. Psychoterapeutka świadczy usługi zgodnie z zaleceniami Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w szczególności Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.

3. Psychoterapeutka w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług ukończyła 4-letnie studia podyplomowe w zakresie Szczegółowych Problemów Psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierownictwem prof. Jerzego Aleksandrowicza.

4. Psychoterapeutka poddaje swoją pracę superwizji.

§ 2

Poufność sesji

1.Treść sesji jest poufna i nie będzie ujawniana osobom trzecim ani przez psychoterapeutkę, ani przez pacjenta z zastrzeżeniem & 2 pkt. 4 i 5.

2. Psychoterapeutka przestrzega tajemnicy zawodowej psychoterapeuty.

3. Sesja może być zarejestrowana na nośniku danych elektronicznych za obopólną zgodą pacjenta i psychoterapeutki, w szczególności kiedy nagranie stanowi materiał pomocniczy w superwizji psychoterapii. Zgoda pacjenta na nagranie sesji może zostać wyrażona w formie pisemnej lub przesłana korespondencją elektroniczną. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Psychoterapeutka w trosce o świadczenie wysokiej jakości usług poddaje swoją pracę superwizji. W trakcie superwizji psychoterapeutka omawia kwestie związane z terapią pacjenta w taki sposób, aby uniemożliwić superwizorowi jego identyfikację. Superwizor zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej psychoterapeuty.

5. W przypadku, kiedy w ocenie psychoterapeutki zdrowie lub życie pacjenta albo zdrowie lub życie osoby z jego otoczenia jest zagrożone, terapeuta ma prawo powiadomić o tym fakcie wskazane przez pacjenta osoby. W uzasadnionych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia psychoterapeutka, po przekazaniu takiej informacji klientowi, ma prawo powiadomić o tym stosowne służby np.: wezwać pomoc medyczną.

6. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wziąć udział w psychoterapii tylko za zgodą opiekuna prawnego.

7. Psychoterapeutka, mając na względzie dobro pacjenta, ma prawo przerwać połączenie, jeśli pacjent połączy się w celu innym niż sesja terapeutyczna albo pacjent nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu zaburzenia świadomości, np.: po spożyciu alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

§ 3

Zasady bezpieczeństwa w internecie i w ramach systemów teleinformatycznych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w internecie psychoterapeutka i pacjent zobowiązują się przestrzegać poniższych zasad:

1. Pacjent i psychoterapeutka korzystają z komputerów, na których jest zainstalowany aktualny i legalny system operacyjny oraz włączona „zapora ogniowa” firewall oraz najnowsza wersja oprogramowania przy korzystaniu z systemów teleinformatycznych.

2. Zarówno pacjent, jak i Psychoterapeutka są zobowiązani do korzystania z profili na platformach komunikacji internetowej (m.in.: Skype, Zoom, konto pocztowe, konto google) w sposób bezpieczny; w szczególności zobowiązują się: korzystać z zabezpieczonego hasłem połączenia internetowego, ustawić hasło do komputera oraz do tych profili, nie udostępniać tych haseł osobom trzecim. Najlepiej, jeśli pacjent założy specjalnie dedykowane konto do rozmów z terapeutą, aby zminimalizować ryzyko pomyłkowego wysłania wiadomości do innej osoby.

3. W pomieszczeniu, w którym przebywa lub z którego łączy się psychoterapeuta i pacjent, nie mogą przebywać osoby trzecie. Udział innych osób w sesji jest dopuszczalny w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez pacjenta i psychoterapeutkę.

4. Każda ze stron jest odpowiedzialna za dane, które znajdują się na komputerze oraz na serwerach platform internetowych lub innych portalach, na których umieszczane są materiały po sesji – w szczególności ma to zastosowanie do zapisów rozmowy tekstowej chat za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz notatek przesyłanych e-mailem.

5. Standardowo rozmowy Video nie są w żaden sposób rejestrowane ani przez pacjenta ani przez psychoterapeutkę, nie są też automatycznie zapisywane na dysku komputera. Jeśli jednak za porozumieniem psychoterapeutki i pacjenta sesja zostanie nagrana, to każdy z posiadaczy nagrania jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo.

6. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że usunięcie danych z komputera nie jest nigdy 100% – dotyczy to dokumentów tekstowych, zapisów rozmów przez chat w ramach systemów teleinformatycznych, nagrań z sesji itd. Jeśli pacjent zdecyduje się sprzedać lub przekazać innej osobie komputer, z którego korzystał na potrzeby sesji, w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa, poszuka dodatkowych opcji czyszczenia dysku, zachowa go w bezpiecznym miejscu lub zniszczy w sposób trwały.

7. Psychoterapeutka nie będzie odsprzedawać ani przekazywać osobom trzecim komputera, z którego korzystała na potrzeby prowadzenia sesji. Jeśli zajdzie taka potrzeba dysk zostanie zniszczony w sposób trwały.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów oraz zapewnienia poufności, psychoterapeutka nie przechowuje na dysku komputera żadnych rejestrów pacjentów umożliwiających przypisanie imienia i nazwiska do nicku w ramach systemów teleinformatycznych. Wszelka dokumentacja z przebiegu sesji jest zanonimizowana, tak aby uniemożliwić osobom postronnym identyfikację klienta.

9. Psychoterapeutka nie bierze odpowiedzialności za stabilność oraz bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, serwerów pocztowych oraz połączenia telefonicznego czy innych platform cyfrowych wykorzystywanych do przekazywania danych. Odpowiedzialność za stabilność i bezpieczeństwo tych serwerów jest zapewniana przez dostawców tych usług. Pacjent podejmując kontakt z psychoterapeutką zgadza się na korzystanie z zewnętrznych dostawców usług zna oraz akceptuje regulaminy i politykę bezpieczeństwa tych dostawców, zdaje sobie sprawę z ewentualnego ryzyka i będzie stosował się do zasad minimalizowania tego ryzyka w szczególności do zasad określanych przez ten regulamin.

§4

Rezerwacja sesji i płatności

1.Sesje można rezerwować za pośrednictwem kalendarza wizyt na portalu Nakiedy.pl, wysyłając e-mail na adres donatakurpas@gmail.com albo dzwoniąc/wysyłając sms na numer +48 606323449.

2. Pacjent łączy się z terapeutą na własny koszt, w szczególności dotyczy to rozmów telefonicznych, których koszt będzie zgodny z cennikiem operatora klienta.

3. Za sesję w gabinecie przy rezerwacji online (http://donatakurpas.pl/rejestracja-wizyt-online/) opłatę należy wnieść za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl w ramach systemu rezerwacji.

4. Za sesję w gabinecie przy rezerwacji przez telefon lub e-mail opłatę należy wnieść 7 dni przed pierwszą sesją, za kolejne sesje – możliwa jest płatność gotówką po spotkaniu lub przelewem 7 dni przed spotkaniem.

5. Za sesję online opłaty należy wnieść przelewem 7 dni przed sesją lub za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl w ramach systemu rezerwacji  http://donatakurpas.pl/rejestracja-wizyt-online/

6. Realizując płatność przelewem pacjent w tytule przelewu podaje imię i nazwisko, datę i godzinę sesji.

Dane do przelewu:

Donata Kurpas

Bank: PKO BP SA

Rachunek: 11 1020 5112 0000 7102 0029 9834

Tytułem: Imię i nazwisko, data i godzina spotkania

§ 5

Zmiana i odwoływanie sesji, zakończenie współpracy

1.W umówionym terminie pacjent przychodzi na spotkanie lub łączy się z psychoterapeutką za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

2. Jeśli połączenie z przyczyn technicznych nie będzie możliwe do zrealizowania psychoterapeuta i pacjent zrealizują połączenie z wykorzystaniem aktualnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

3. Pacjent ma prawo odwołać sesję do 7 dni przed uzgodnionym terminem. Sesja odwołana w czasie krótszym lub niezgłoszenie się na sesję jest równoznaczne z pokryciem przez pacjenta kosztu sesji.

4. Cztery odwołane sesje pod rząd oznaczają brak możliwości kontynuacji współpracy.

5. Prawo zakończenia współpracy przysługuje każdej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 6

Wymagania techniczne

1.Wymagania techniczne do przeprowadzenia rozmowy w ramach systemów teleinformatycznych są dookreślane przez każdego z operatorów.

§ 7

Dane i pliki „Cookies”

1. Administratorem danych przekazanych w trakcie rezerwacji sesji jest firma Prof. dr hab. n. med. Donata Kurpas, NIP: 8831344841, mieszcząca się przy ul. Jaracza 69/1 we Wrocławiu.

2.Dane są przekazywane przez pacjenta dobrowolnie i będą wykorzystywane tylko w celu zrealizowania sesji psychoterapeutycznych.

3.W procesie rejestracji pacjent jest zobowiązany do podania adresu e-mail oraz, w zależności od wybranego przez pacjenta kanału komunikacji, adresu/numeru w ramach systemu teleinformatycznego. Psychoterapeutka nie wymaga podawania dodatkowych danych.

4.Psychoterapeutka chroni przekazane jej dane oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

5. Psychoterapeutka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych pacjentów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez pacjenta przepisów prawa albo w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osoby z jego otoczenia.

6.Strona internetowa donatakurpas.pl stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez klientów ze strony zapisywane są przez serwer terapeutki na dysku twardym urządzenia końcowego klienta.

7.Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej na urządzeniach końcowych klientów.

8.Każdy pacjent może wyłączyć mechanizm w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Psychoterapeutka wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

9. Podejmując kontakt z psychoterapeutką pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez psychoterapeutkę dla celów prowadzenia psychoterapii w szczególności do umawiania wizyt, kontaktu przez systemy teleinformatyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

  1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie świadczenia Usługi, Usługobiorca lub Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość na adres donatakurpas@gmail.com, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości.
  2. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za problemy techniczne spowodowane brakiem odpowiedniej przepustowości łącza Internet bądź problemami technicznymi narzędzia (oprogramowania) służącego do porozumiewania się na odległość. W razie wystąpienia problemów z takim narzędziem (oprogramowaniem) Usługodawca w razie możliwości zaproponuje alternatywne rozwiązanie umożliwiające odbycie Wizyty online. 
  3. Usługodawca i Pacjent mają prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania Usług. Reklamację można złożyć wysyłając wiadomość na adres: donatakurpas@gmail.com 
  4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres email Pacjenta, wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie związane ze składaną reklamacją. 
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Pacjent zostanie poproszony o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji. 
  6. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email podany w trakcie zgłaszania reklamacji, chyba że Pacjent zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji. 

§ 9

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

  1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

§ 10

Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1.Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania

2. Pacjent korzysta z psychoterapii na zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

3.Regulamin może ulec zmianie. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie: https://donatakurpas.pl/regulamin/. Zmiana regulaminu będzie skuteczna w stosunku do usług, których świadczenie rozpoczęło się po wprowadzeniu zmiany, a w odniesieniu do usług, których świadczenie rozpoczęło się wcześniej – po zaakceptowaniu treści wprowadzonej zmiany przez Pacjenta. Brak akceptacji treści wprowadzonej zmiany przez Pacjenta uprawnia do zakończenia psychoterapii.

4.W przypadku powstania sporu pacjent i psychoterapeutka będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.03.2020

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Gabinetu Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej

Prof. dr hab. n. med. Donaty Kurpas

Zgoda na nagranie sesji i odsłuchanie jej przez superwizora

Wyrażam zgodę na nagrywanie mojej terapii oraz zaprezentowanie wybranych fragmentów nagrań w trakcie superwizji.

Zostałam/em poinformowana/y, że psychoterapeuta jest zobowiązany podjąć środki zabezpieczające zbiór danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz traktować nagranie jako element dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zostałam / Zostałem poinformowany, że zgoda na nagrywanie może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.

Podpis Pacjenta

Psychoterapeuta Wrocław
Prof. dr hab. n. med.
Donata Kurpas

Gabinet psychoterapii we Wrocławiu
Stefana Jaracza 69/1
50-305 Wrocław

Psychoterapeuta Donata Kurpas

Szkolenie w zakresie psychoterapii
2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie kliniczne
2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)