O odcięciu…

Czym są mechanizmy obronne?

Mechanizmy obronne to psychologiczne strategie, których ludzie używają, aby poradzić sobie z trudnymi sytuacjami, emocjami i myślami. Mają one na celu zmniejszenie nieświadomego napięcia oraz chronienie naszego psychicznego „ja” przed zagrożeniami i konfliktami.

Oto wybrane mechanizmy obronne wraz z przykładami:

  • Wyparcie: wypieramy z pamięci bolesne lub nieprzyjemne wydarzenia, aby uniknąć związanych z nimi emocji. Na przykład, osoba będąca ofiarą przemocowej sytuacji może wypierać te traumatyczne wspomnienia i twierdzić, że nic się nie stało.
  • Zaprzeczanie: świadomie ignorujemy lub odrzucamy fakt istnienia problemu lub nieprzyjemnej sytuacji, aby uniknąć niepokoju lub lęku. Na przykład, osoba uzależniona od substancji psychoaktywnej może zaprzeczać swojemu uzależnieniu, twierdząc, że ma kontrolę nad swoim zachowaniem.
  • Regresja: w sytuacjach stresowych cofamy się emocjonalnie lub zachowawczo do wcześniejszego etapu rozwoju. Na przykład, dorosła osoba pod wpływem dużej frustracji może zachowywać się jak dziecko, używając dziecinnych zachowań i języka.
  • Izolacja: mechanizm ten polega na oddzieleniu emocji od związanych z nimi myśli lub wspomnień. Na przykład, osoba, która doświadczyła utraty bliskiej osoby, może starać się oddzielić smutek i żal od myśli o stracie, aby uniknąć silnych emocji.

Wszystkie te mechanizmy obronne mają pewne podobieństwo do idei „odcięcia się” od trudnych emocji lub sytuacji. Chociaż nie są one identyczne z terminem „odcięcie się” używanym w psychologii, mają pewne elementy wspólne, ponieważ obejmują sposób radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami poprzez separację lub zanegowanie.

Ważne jest zauważenie, że mechanizmy obronne, w tym regresja, zaprzeczanie, wyparcie i izolacja, mogą być stosowane w odpowiedzi na sytuacje ekstremalne lub traumatyczne, ale nie powinny być traktowane jako długoterminowe strategie radzenia sobie. Przy długotrwałym stosowaniu tych mechanizmów mogą pojawić się negatywne skutki, takie jak pogorszenie zdrowia psychicznego, utrudnienie rozwoju osobistego i problem z budowaniem autentycznych, wypełnionych intymnością relacji. Dlatego ważne jest poszukiwanie wsparcia terapeutycznego i rozwijanie zdrowych mechanizmów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Więcej o autorefleksji w psychoterapii.

mechanizmy obronne

Dlaczego odcinamy się?

Dana osoba może wybierać sposób radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami poprzez separację lub zanegowanie z różnych, indywidualnych powodów. Oto kilka możliwych przyczyn:

  • Ochrona przed bólem emocjonalnym: trudne emocje, takie jak smutek, strach czy wstyd, mogą być bardzo bolesne i przytłaczające. Dana osoba może wybrać separację lub zanegowanie tych uczuć jako sposób ochrony przed doświadczaniem pełnej ich intensywności i konfrontacją z nimi.
  • Unikanie konfliktów: niektóre osoby unikają konfrontacji i trudnych sytuacji, aby uniknąć konfliktów lub negatywnych reakcji ze strony innych. Separowanie się od nieprzyjemnych uczuć może być dla nich sposobem utrzymania spokoju i harmonii w relacjach.
  • Brak umiejętności radzenia sobie: niektórzy nie mają wystarczających umiejętności emocjonalnych ani narzędzi radzenia sobie z trudnymi uczuciami. Separowanie się od tych emocji może być dla nich jedynym sposobem uniknięcia poczucia przytłoczenia i dezorganizacji emocjonalnej.
  • Wzorce wychowania: sposób radzenia sobie z trudnymi emocjami często wynika z wzorców wychowania (generacyjnych) w rodzinie lub środowisku, w którym dana osoba wychowała się. Jeśli w jej otoczeniu dominowało unikanie lub negowanie emocji, może stać się to jej naturalnym sposobem radzenia sobie w przyszłości.
  • Lęk przed odrzuceniem lub potępieniem: niektórzy obawiają się, że wyrażanie trudnych emocji może prowadzić do odrzucenia lub potępienia ze strony innych. W rezultacie starają się separować się od tych uczuć, aby uniknąć negatywnych konsekwencji społecznych.

Warto zauważyć, że separacja lub zanegowanie nieprzyjemnych uczuć może być tymczasowym rozwiązaniem, ale prowadzić do długoterminowych negatywnych skutków. Dlatego ważne jest rozwijanie zdrowych mechanizmów radzenia sobie i poszukiwanie wsparcia, gdy trudne emocje występują a nasze mechanizmy obronne w miejsce wsparcia – hamują nasz rozwój.

Więcej o trudnych emocjach.

Kiedy nie przeżyjemy bez odcięcia? Czyli jak przetrwać w systemie rodzinnym…

Z perspektywy nurtu systemowego, mechanizmy obronne, takie jak regresja, zaprzeczanie, wyparcie i izolacja, powstają w kontekście interakcji i dynamiki w ramach całego systemu rodzinnego:

Regresja może powstawać w wyniku niewłaściwej funkcjonowania innych mechanizmów obronnych lub braku umiejętności radzenia sobie z sytuacją w ramach systemu rodzinnego. Kiedy inne mechanizmy obronne są niewystarczające, możemy sięgać po regresję jako sposób na ochronę przed stresem i lękiem. Może to obejmować cofanie się do wcześniejszych, bardziej bezpiecznych form funkcjonowania, które były obecne w rodzinie w przeszłości.

Zaprzeczanie może wynikać z potrzeby ochrony ego jednostki przed zagrożeniem i utratą poczucia własnej wartości. Nieświadomie odrzucamy lub negujemy istniejące fakty, aby utrzymać poczucie kontroli i uniknąć trudnych emocji lub konfrontacji z rzeczywistością. W rodzinie może to wynikać z chęci utrzymania harmonii i unikania konfliktów, co prowadzi do zaprzeczania istniejącym problemom lub trudnościom.

Wyparcie może występować w celu ochrony psychiki przed bolesnymi wspomnieniami, traumami lub konfliktami wewnątrz systemu rodzinnego. Nieświadomie usuwamy te nieprzyjemne treści z pamięci świadomej, co pozwala nam utrzymać równowagę psychiczną i uniknąć nieprzyjemnych emocji z nimi związanych. W rodzinie może to objawiać się jako brak świadomości pewnych wydarzeń lub negowanie ich znaczenia w celu utrzymania stabilności i funkcjonowania rodziny.

Izolacja może być używana w celu uniknięcia konfrontacji z trudnymi emocjami lub konfliktami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Oddzielamy się emocjonalnie od sytuacji, zdarzeń lub innych osób, aby zminimalizować wpływ negatywnych lub bolesnych doświadczeń i utrzymać psychiczną równowagę. W kontekście rodzinnym izolacja może być używana jako sposób na ochronę przed napięciami w relacjach, ale może również prowadzić do utrudnionego komunikowania się i braku bliskości w rodzinie.

odcięcie w psychologii

W terapii rodzinnej istotne jest badanie i zrozumienie tych mechanizmów obronnych w kontekście całego systemu rodzinnego. Terapeuta rodzinny będzie dążył do identyfikacji i eksploracji tych mechanizmów, aby pomóc rodzinie w rozwijaniu zdrowszych i bardziej efektywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i konfliktami.

Więcej o radzeniu sobie z trudnymi emocjami.

Narzędzia odcięcia – czyli wybieram to w czym jestem, aby nie być w czymś dla mnie trudniejszym…

Odcięcie to proces, w którym oddzielamy się emocjonalnie od własnych uczuć, myśli, wspomnień lub doświadczeń, aby zminimalizować ich wpływ na psychikę. W kontekście psychologicznym i terapeutycznym odcięcie jest często stosowane jako mechanizm obronny w sytuacjach, gdy jednostka odczuwa trudności w radzeniu sobie z silnymi emocjami lub traumatycznymi przeżyciami.

Odcięcie może być szczególnie używane w sytuacjach, które są dla jednostki zbyt trudne lub bolesne, aby je bezpośrednio przeżywać. Może to obejmować traumatyczne wydarzenia, trudne relacje, straty, konflikty lub sytuacje, które wzbudzają silne poczucie lęku, wstydu lub winy. Dana osoba może zastosować odcięcie, aby chronić się przed nieznośnymi emocjami, które mogłyby przekroczyć jej zdolności do radzenia sobie.

Stosujemy różne narzędzia w procesie odcięcia. Jednym z nich jest utrzymywanie psychicznego dystansu od własnych uczuć i doświadczeń. Może to obejmować traktowanie swoich emocji jako obcych, nieużywanych części siebie. Możemy również skupiać się na konkretnej części swojego życia lub rzeczywistości, unikając innych obszarów, które są związane z trudnościami.

Innym narzędziem stosowanym w odcięciu jest dezaktywacja emocjonalna. Możemy starać się stłumić lub zablokować swoje emocje, aby nie były one dostępne świadomie. Może to prowadzić do ograniczonej zdolności do doznawania i wyrażania emocji. Powstaje wówczas „pustka” emocjonalna, aby uniknąć bólu lub przytłaczających uczuć.

Możemy także stosować przesunięcie uwagi jako narzędzie odcięcia. Polega to na skierowaniu uwagi na inne, mniej bolesne aspekty życia lub na zewnętrzne wydarzenia. Skupiamy się na pracy, aktywnościach społecznych lub innych obszarach, które umożliwiają ucieczkę od trudności emocjonalnych.

Chociaż odcięcie może być początkowo skutecznym sposobem radzenia sobie, w dłuższej perspektywie przynosi negatywne konsekwencje. Odcięcie może prowadzić do utraty kontaktu z własnymi emocjami i potrzebami, prowadząc do dezorientacji i utraty autentyczności. Może również utrudnić budowanie zdrowych relacji z innymi ludźmi, ponieważ brak emocjonalnej otwartości może wpływać na jakość komunikacji i bliskości.

Psychoterapeuci często pomagają pacjentom w procesie rozpoznawania i zrozumienia mechanizmu obronnego jakim jest odcięcie. Wspierają w nawiązywaniu kontaktu z ukrytymi uczuciami, odblokowaniu emocji oraz przywracaniu integralności psychicznej. Ponadto, terapeuci wspierają w modelowaniu zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami, które nie opierają się na odcięciu, takich jak rozwijanie świadomości emocjonalnej, budowanie zdolności do samoobserwacji i empatii.

Więcej o psychoterapii.

Generacyjna lojalność i siła, czyli kiedy przychodzi uzdrowienie w odcięciu?

Generacyjna lojalność jest koncepcją, która odgrywa ważną rolę w zrozumieniu mechanizmu obronnego odcięcia i procesu uzdrawiania. Odcięcie może wynikać z silnej identyfikacji pacjenta z traumą, cierpieniem lub niezdolnością do przetworzenia trudnych doświadczeń, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Przez generacje pewne wzorce, przekonania i emocje mogą być przenoszone, a pacjenci mogą nieświadomie odciąć się od własnych uczuć i potrzeb, w imię lojalności wobec poprzednich pokoleń.

Generacyjna lojalność to silne przywiązanie pacjenta do systemu rodzinno-pokoleniowego, w którym jest częścią. Może obejmować utrzymywanie tajemnic, ukrywanie prawdy, bagatelizowanie traum i lojalność wobec określonych wartości lub przekonań. Pacjent może poczuć się zobowiązany do zachowania rodzinnego „wizerunku”, niezależnie od własnych potrzeb i emocji.

Jednak siła uzdrawiania w odcięciu tkwi w zdolności pacjenta do przerwania tych generacyjnych wzorców i lojalności. Uzdrowienie zaczyna się w momencie, gdy pacjent zdaje sobie sprawę z wpływu generacyjnej lojalności na swoje życie i podejmuje decyzję o zbadaniu i zrozumieniu tych wzorców.

Proces uzdrawiania w odcięciu wymaga od pacjenta otwartości na własne emocje, uczucia i potrzeby, które mogły zostać odcięte. Jest to moment, w którym pacjent odkrywa swoją własną tożsamość, niezależnie od rodzinnych przekonań i oczekiwań. To okazja do przetworzenia traum i doświadczeń, które były wcześniej odcięte, i przyjęcia ich jako integralnej części własnego życia.

czym jest odcięcie w psychologii

Uzdrowienie w odcięciu jest również związane z budowaniem zdrowych relacji z poprzednimi pokoleniami. Pacjent może wykorzystać swoją świadomość i zrozumienie generacyjnej lojalności do nawiązania konstruktywnych dialogów z rodzicami, dziadkami lub innymi ważnymi członkami rodziny. Przełamanie milczenia, otwarta komunikacja i współdzielenie uczuć mogą przyczynić się do uzdrowienia rodzinnych relacji i przerwania cyklu generacyjnej traumy.

Proces uzdrawiania w odcięciu może być wspierany przez terapię systemową, ale i psychodynamiczną. Terapeuta może pomóc pacjentowi w zidentyfikowaniu i zrozumieniu generacyjnych wzorców, przepracowaniu traum i integracji wewnętrznych stanów przezywania.

Więcej o relacji z samym sobą.

Nowe, czyli kiedy odcięcie będzie wspierające?

O ile odcięcie często kojarzone jest z mechanizmami obronnymi i negatywnymi konsekwencjami, istnieją również konteksty, w których odcięcie może stanowić zdrową strategię adaptacyjną.

Przede wszystkim odcięcie może być konieczne w przypadku dysfunkcyjnych relacji. Gdy znajdujemy się w relacji, która powoduje cierpienie, przemoc psychiczną lub fizyczną, odcięcie może być niezbędne do zachowania bezpieczeństwa i ochrony własnej integralności. Poprzez odcięcie od takiej relacji, osoba stawia granicę i chroni swoje zdrowie emocjonalne i fizyczne.

Ponadto odcięcie może być pomocne w przypadku trudnych sytuacji życiowych, takich jak straty czy przeżycia traumatyczne. Często osoby doświadczające poważnych strat czy traum potrzebują czasu i przestrzeni, aby móc poradzić sobie z tymi doświadczeniami. Odcięcie może stanowić naturalną reakcję obronną, pozwalającą na schowanie się w bezpiecznym miejscu i przetworzenie trudnych emocji i zdarzeń.

Odcięcie może również prowadzić do rozwoju samodzielności. Gdy decydujemy się odciąć od zależności i wpływu innych osób, możemy rozpocząć odkrywanie własnych umiejętności, pasji i celów. Odcięcie może być szansą na odkrycie własnej siły i niezależności, umożliwiając samodzielne podejmowanie decyzji i budowanie własnego życia.

W przypadku niezdrowych lub dysfunkcyjnych więzi rodzinnych, odcięcie może przyczynić się do przerwania cyklu generacyjnej traumy. Poprzez odcięcie od negatywnych wzorców i ograniczeń narzuconych przez rodzinę, możemy otworzyć się na nowe możliwości i sposoby funkcjonowania. Odcięcie daje szansę na tworzenie zdrowych relacji, budowanie własnej tożsamości i realizację swojego potencjału.

Wreszcie odcięcie może służyć jako proces samopoznania i dążenie do autentyczności. Poprzez odcięcie od wpływu zewnętrznego i społecznego, mamy okazję odkryć swoje własne wartości, przekonania i cele. Odcięcie umożliwia eksplorację swoich własnych potrzeb, marzeń i aspiracji, co prowadzi do większej autentyczności i spełnienia.

Podsumowując, odcięcie może być wspierające, gdy służy ochronie przed dysfunkcyjnymi relacjami, umożliwia przetwarzanie traum i strat, rozwój własnej siły i niezależności, przerwanie cyklu generacyjnej traumy oraz poszukiwanie autentyczności i spełnienia. Jednak ważne jest, aby odcięcie było uświadamiane, celowe i zrównoważone oraz uwzględniać potrzeby i zdrowe funkcjonowanie społeczne.

Więcej o odczuwaniu emocji.

Psychoterapeuta Wrocław
Prof. dr hab. n. med.
Donata Kurpas

Gabinet psychoterapii we Wrocławiu
Stefana Jaracza 69/1
50-305 Wrocław

Psychoterapeuta Donata Kurpas

Szkolenie w zakresie psychoterapii
2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie kliniczne
2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)