Odkrywamy osobowość schizoidalną: w świecie introwertyków i ich mocnych stron

Czym charakteryzuje się osobowość schizoidalna?

Osobowość schizoidalna jest określana jako wzorzec zachowań, myślenia i odczuwania, który charakteryzuje się silnym poczuciem wycofania społecznego i ograniczoną zdolnością do nawiązywania bliskich relacji interpersonalnych. Osoby z osobowością schizoidalną często preferują samotność i introwertyzm, wykazując ograniczoną potrzebę kontaktu społecznego.

Osobowość schizoidalna manifestuje się poprzez kilka charakterystycznych cech. Jedną z nich jest trudność w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji interpersonalnych. Osoby z osobowością schizoidalną zazwyczaj unikają kontaktów społecznych i preferują samotność. Często czują się nierozumiane przez innych i trudno im odnaleźć się w społecznych interakcjach.

Kolejną charakterystyczną cechą jest ograniczona zdolność do wyrażania emocji i uczuć. Osoby z osobowością schizoidalną mogą być odbierane jako chłodne, dystansujące się emocjonalnie i nieprzywiązane do innych ludzi. Zamiast angażować się w emocjonalne więzi, skupiają się na swoim wewnętrznym świecie i indywidualnych zainteresowaniach, które często są szczegółowe i intensywnie rozwinięte.

Dodatkowo osoby z osobowością schizoidalną mogą wykazywać trudności w odczuwaniu przyjemności. Mają tendencję do bycia emocjonalnie obojętnymi lub odczuwania jedynie mało nasilonych emocji w relacjach społecznych. Ta obojętność na przyjemności wynikające z interakcji społecznych może prowadzić do ograniczonego udziału w życiu społecznym i rezygnacji z grupowych aktywności, które inni ludzie mogą uważać za przyjemne.

Więcej o zaburzeniach osobowości.

Na czym polega diagnoza osobowości schizoidalnej?

Diagnoza wszystkich zaburzeń osobowości opiera się na kryteriach określonych przez systemy klasyfikacji ICD lub DSM. Według np. DSM-5, aby postawić diagnozę osobowości schizoidalnej, osoba musi wykazywać trwały wzorzec wycofania społecznego, ograniczoną zdolność do doświadczania przyjemności oraz ograniczoną gamę emocji w relacjach z innymi ludźmi. Kryteria diagnostyczne obejmują trwałe wzorce zachowań i myślenia, które są widoczne na przestrzeni dłuższego okresu czasu i wpływają na różne obszary życia.

Określenie „trwały wzorzec” w kontekście zaburzeń osobowości odnosi się do powtarzalnych i stałych sposobów myślenia, odczuwania i zachowania, które są charakterystyczne dla danej osoby. Wzorzec ten utrzymuje się przez dłuższy czas, przeważnie przez wiele lat i jest obecny w różnych sytuacjach życiowych. Jest to odróżnienie zaburzeń osobowości od krótkotrwałych i tymczasowych zachowań, które mogą występować u większości osób w reakcji na określone wydarzenia lub sytuacje.

Trwały wzorzec w zaburzeniach osobowości odzwierciedla głęboko zakorzenione przekonania, wartości, postawy i tendencje, które wpływają na sposób funkcjonowania jednostki w wielu obszarach jej życia. Wzorce te są zazwyczaj stabilne i trudne do zmiany bez odpowiedniego wsparcia i terapii.

Przykłady trwałych wzorców w zaburzeniach osobowości obejmują trudności w nawiązywaniu bliskich relacji, niestabilność emocjonalną, potrzebę stałego potwierdzania i akceptacji, tendencję do nadmiernego ryzyka czy unikanie konfrontacji. Te wzorce są charakterystyczne dla danego zaburzenia osobowości i mają istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki w różnych obszarach życia, takich jak praca, relacje interpersonalne, samopoczucie i zdrowie psychiczne.

czym jest osobowość schizoidalna

Wzorzec trwałego zachowania stanowi kluczową cechę diagnozowania zaburzeń osobowości. Diagnoza zaburzenia osobowości nie opiera się na pojedynczych zachowaniach czy objawach, ale na obserwowalnym i trwałym wzorcu zachowań, myśli i odczuć, które są charakterystyczne dla danej osoby.

Więcej o problemach psychologicznych.

Jakie są objawy i zachowania charakterystyczne dla osobowości schizoidalnej?

Trudności w nawiązywaniu bliskich relacji interpersonalnych

Osoby z osobowością schizoidalną często doświadczają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji interpersonalnych. Mogą odczuwać niezręczność w kontaktach społecznych, mają trudności w inicjowaniu rozmów i nawiązywaniu więzi emocjonalnych. Często preferują samotność i izolację, co prowadzi do ograniczenia w angażowaniu się w relacje interpersonalne. Osoby z osobowością schizoidalną mogą wydawać się odległe, nieprzystępne lub niezainteresowane interakcjami z innymi.

Ograniczona zdolność do wyrażania emocji i uczuć

Charakterystyczną cechą osobowości schizoidalnej jest ograniczona zdolność do wyrażania emocji i uczuć. Osoby z tym typem osobowości mogą wydawać się emocjonalnie obojętne, chłodne lub dystansujące się. Mogą mieć trudności z rozpoznawaniem i nazwaniem swoich własnych emocji, a także z wyrażaniem ich w sposób adekwatny. Często wydają się być emocjonalnie niezaangażowane, co może utrudniać innym zrozumienie ich stanu emocjonalnego.

Skłonność do samotności i wycofania społecznego

Osoby z osobowością schizoidalną często przejawiają silną skłonność do samotności i wycofania społecznego. Preferują spędzanie czasu w samotności, gdzie mogą skupić się na swoich własnych myślach, zainteresowaniach i hobby. Wycofanie społeczne wynika z niechęci do interakcji z innymi ludźmi co jest konsekwencją poczucia dyskomfortu w sytuacjach społecznych. Osoby z osobowością schizoidalną często czują się bardziej komfortowo w samotności niż w towarzystwie innych.

Specyficzne zainteresowania i preferencje

Osoby z osobowością schizoidalną często mają bardzo szczegółowe zainteresowania i preferencje, które są głęboko rozwinięte i intensywne. Często angażują się w hobby, które mogą pochłaniać ich czas i uwagę. Mogą poświęcać wiele godzin na badanie swoich zainteresowań, gromadzenie wiedzy na temat nich i zgłębianie szczegółów. Zainteresowania te mogą mieć charakter abstrakcyjny lub dotyczyć konkretnych dziedzin, takich jak poszczególne dziedziny nauki, literatura czy sztuka.

Powyższe cechy wpływają na sposób funkcjonowania danej osoby w grupach społecznych i kształtują jej sposób bycia oraz interakcji z innymi ludźmi.

Dodatkowo – o syndromie odrzucenia.

Jakie są przyczyny i czynniki ryzyka osobowości schizoidalnej?

Czynniki genetyczne i biologiczne

Badania bliźniąt wskazują na większe ryzyko wystąpienia osobowości schizoidalnej u jednojajowych bliźniąt, co sugeruje, że czynniki genetyczne mogą odgrywać istotną rolę. Ponadto, badania neurobiologiczne sugerują, że istnieją pewne różnice w funkcjonowaniu mózgu u osób z osobowością schizoidalną, takie jak zmniejszona reaktywność na bodźce emocjonalne.

przyczyny osobowości schizoidalnej

Czynniki środowiskowe i wczesne doświadczenia

Wczesne doświadczenia, takie jak brak bliskich i emocjonalnych więzi, nadopiekuńczość lub zaniedbanie emocjonalne, mogą przyczynić się do wykształcenia wycofania społecznego i trudności w nawiązywaniu bliskich relacji interpersonalnych. Brak wsparcia emocjonalnego i zrozumienia w okresie dzieciństwa może prowadzić do wewnętrznego skupienia na sobie i uruchamiania mechanizmów obronnych, które utrzymują wzorzec osobowości schizoidalnej.

Więcej o mechanizmach obronnych.

Wpływ traumatycznych wydarzeń

Doświadczanie traumatycznych wydarzeń, takich jak traumy emocjonalne, fizyczne lub seksualne, może być czynnikiem ryzyka dla rozwoju osobowości schizoidalnej. Traumy mogą powodować silne uczucia lęku, niebezpieczeństwa i poczucia braku kontroli, co prowadzi do uruchamiania i usztywnienia mechanizmów obronnych w celu ochrony przed trudnymi emocjami i powtarzającymi się traumatycznymi doświadczeniami. Traumatyczne wydarzenia mogą mieć trwały wpływ na sposób, w jaki dana osoba odczuwa i reaguje na świat.

W procesie psychoterapii ważne jest, aby zrozumieć te czynniki i ich wpływ, to część drogi do rozumienia własnych interakcji z otoczeniem i potrzeb, które przez lata pozostawały w ukryciu.

Więcej o traumie.

Czy istnieje związek, podobieństwa osobowości schizoidalnej z innymi zaburzeniami psychicznymi?

Związek z zaburzeniami depresyjnymi

Osobowość schizoidalna może często współwystępować z zaburzeniami depresyjnymi. Osoby z osobowością schizoidalną mogą być bardziej podatne na doświadczanie objawów depresji, takich jak smutek, uczucie beznadziejności, utrata zainteresowań i energii. Trudności w nawiązywaniu bliskich relacji interpersonalnych i wycofanie społeczne mogą prowadzić do poczucia samotności i izolacji, co z kolei może przyczynić się do rozwoju objawów depresyjnych. 

Więcej o depresji.

Podobieństwa do osobowości unikającej i schizotypowej

Podobieństwa do osobowości unikającej: osoby z osobowością schizoidalną i unikającą często przejawiają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji interpersonalnych. Oba rodzaje osobowości charakteryzuje wycofanie społeczne, trudności w zaufaniu innym ludziom i unikanie sytuacji społecznych. Jednak w przypadku osobowości unikającej, trudności w kontaktach społecznych wynikają przede wszystkim z lęku przed odrzuceniem i krytyką, podczas gdy w osobowości schizoidalnej – z preferowania samotności i braku zainteresowania bliskimi relacjami.

Więcej o osobowości unikającej.

Podobieństwa do osobowości schizotypowej: obie te osobowości mogą przejawiać wycofanie społeczne, trudności w nawiązywaniu bliskich relacji i nietypowe wzorce myślenia. Jednak w przypadku osobowości schizotypowej, mogą występować także nietypowe przekonania, ekscentryczne zachowania i niezwykłe doświadczenia percepcyjne (halucynacje, iluzje, zmiany w postrzeganiu czasu, przestrzeni, dźwięków, barw czy rzeczywistości jako całości). Osobowość schizotypowa jest również często związana z większym ryzykiem wystąpienia epizodu schizofrenii.

Podczas diagnostyki psychoterapeuta dookreśla podobieństwa i różnice między osobowością schizoidalną a innymi zaburzeniami, aby umożliwić adekwatne podejście terapeutyczne. Każde z tych zaburzeń wymaga indywidualnego podejścia i uwzględnienia specyficznych potrzeb i wyzwań związanych z daną osobowością.

Jak wygląda proces diagnozowania i różnicowanie od innych zaburzeń?

Diagnoza osobowości schizoidalnej jest dokonywana przez profesjonalistów z dziedziny psychiatrii lub psychoterapeutów, którzy opierają się na ustalonych kryteriach diagnostycznych. Proces diagnozowania obejmuje szczegółową ocenę zachowań, myśli i odczuć jednostki, a także analizę wywiadu i obserwację funkcjonowania społecznego. Istotne jest również różnicowanie osobowości schizoidalnej od innych zaburzeń osobowości, takich jak osobowość unikająca czy schizotypowa. Muszą być spełnione określone kryteria (np. zgodne z DSM) dotyczące trwałego wzorca wycofania społecznego, ograniczonej zdolności do doświadczania przyjemności i emocji w relacjach interpersonalnych.

Więcej o emocjach.

Terapia psychoterapeutyczna jako podstawowa forma leczenia

Terapia psychoterapeutyczna w przypadku osobowości schizoidalnej odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia i dalszego rozwoju. Psychoterapeuta tworzy bezpieczną i wspierającą przestrzeń, w której pacjent z osobowością schizoidalną może zgłębiać swoje trudności i odkrywać nowe sposoby funkcjonowania w relacjach.

Podczas psychoterapii można skupić się na eksploracji i rozumieniu własnych myśli, emocji i zachowań. Psychoterapeuta pomaga w identyfikowaniu i rozpoznawaniu wzorców wycofania społecznego oraz trudności w nawiązywaniu bliskich relacji. Poprzez dookreślanie stanów wewnętrznych, poszukiwanie ich przyczyn, refleksję i pracę nad strategiami radzenia sobie, możliwe jest odkrywanie tego jakie czynniki przyczyniają się do wycofania społecznego.

Psychoterapia koncentruje się również na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Pacjent z osobowością schizoidalną może uczyć się wyrażania swoich emocji, uczuć i potrzeb w sposób adekwatny i konstruktywny. Psychoterapeuta wspiera w nabywaniu umiejętności nawiązywania bliskich relacji, rozpoznawaniu sygnałów społecznych i angażowaniu się w interakcje społeczne. Psychoterapię może uzupełniać trening umiejętności społecznych, w którym osoba z osobowością schizoidalną ma możliwość praktykowania nowych zachowań w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku terapeutycznym.

Dodatkowo, psychoterapia dla osób z osobowością schizoidalną może koncentrować się na rozwijaniu zdolności do doświadczania przyjemności. Pacjent może odkrywać, jakie czynniki wpływają na ograniczoną gamę emocji i jak rozwijać zdolność do odczuwania radości i satysfakcji. Psychoterapeuta wspiera w eksplorowaniu różnych dziedzin życia, które mogą przynosić przyjemność i satysfakcję oraz dookreślać wraz z pacjentem, które konteksty sprzyjają angażowaniu się w te działania.

diagnozowanie osobowości schizoidalnej

Psychoterapia w każdym zaburzeniu osobowości wymaga czasu, cierpliwości i zaufania. Długoterminowa terapia może być szczególnie korzystna dla osiągnięcia trwałych zmian i rozwoju jednostki. Umożliwia ona powstanie korektywnej relacji, która umożliwia w bezpiecznym konstrukcie przeżywanie trudnych stanów, ale i czerpanie z przyjemnych emocji wpisanych w relacje interpersonalne.

Więcej o psychoterapii.

Wsparcie farmakologiczne i inne możliwości terapeutyczne

Choć nie istnieją specyficzne leki przeznaczone wyłącznie do leczenia osobowości schizoidalnej, niektóre objawy towarzyszące, takie jak depresja czy lęk, mogą wymagać farmakologicznego wsparcia. Leki przeciwdepresyjne lub leki przeciwlękowe mogą być przepisane przez lekarza psychiatrę w celu łagodzenia objawów współwystępujących objawów psychicznych. Docelowo więc farmakoterapia może stanowić uzupełnienie procesu psychoterapii, które ułatwia wprowadzanie zmian na poziomie przeżywania.

Oprócz terapii psychoterapeutycznej i ewentualnego wsparcia farmakologicznego, inne formy terapii mogą być również przydatne. Na przykład, grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych, terapia zajęciowa czy aktywność fizyczna – wszystkie mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania społecznego jak i samopoczucia.

Ważne jest, aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby. Terapia powinna uwzględniać kontekst społeczny, rodzaj objawów i ich nasilenie, a także inne czynniki, takie jak obecność współistniejących zaburzeń. 

Więcej o radzeniu sobie w relacji wewnętrznej.

Jak radzić sobie z osobowością schizoidalną?

Radzenie sobie z osobowością schizoidalną może być wyzwaniem, ale istnieją strategie, które mogą pomóc. Oto kilka wskazówek:

 1. Szukaj wsparcia terapeutycznego: Warto skonsultować się z wykwalifikowanym psychoterapeutą, który ma doświadczenie w pracy z osobowością schizoidalną. Psychoterapia może pomóc w lepszym zrozumieniu siebie, rozwijaniu umiejętności społecznych, radzeniu sobie z emocjami i modelowaniu zdrowych relacji interpersonalnych.
 2. Utrzymuj zdrowe relacje społeczne: Choć wycofanie społeczne może być naturalne dla osób z osobowością schizoidalną, ważne jest utrzymywanie pewnej aktywności społecznej. Staraj się angażować w grupy lub działalność, która interesuje cię i pozwala nawiązywać kontakty z innymi. Pamiętaj, że rozwijanie bliskich relacji wymaga wysiłku i czasu.
 3. Pracuj nad umiejętnościami społecznymi: Trening umiejętności społecznych może być pomocny w radzeniu sobie z trudnościami interpersonalnymi. Pomaga w procesie uczenia się skutecznej komunikacji, słuchania, rozpoznawania sygnałów społecznych i radzenia sobie z konfliktami. Praktykowanie tych umiejętności w bezpiecznym środowisku terapeutycznym lub grupach wsparcia może być korzystne w kontekście nabywania korektywnych doświadczeń.
 4. Zidentyfikuj i wyrażaj emocje: Pracuj nad zwiększaniem świadomości emocjonalnej i wyrażaniem swoich uczuć w sposób adekwatny, a nie wynikający z przeszłości. Naucz się rozpoznawać i nazywać swoje emocje oraz znajdź odpowiednie sposoby na wyrażanie ich, takie jak dzielenie się nimi z bliskimi osobami, prowadzenie dziennika emocji czy angażowanie się w działania artystyczne.
 5. Upewnij się, że dbasz o swoje dobre samopoczucie: Przestrzeń dla siebie i samotność mogą być ważne dla osób z osobowością schizoidalną, ale ważne jest również dbanie o własne dobre samopoczucie. Znajdź aktywności i hobby, które przynoszą ci radość i satysfakcję. Utrzymuj zdrowy styl życia, dbając o odpowiednią dietę, aktywność fizyczną i sen.
 6. Uwzględnij aspekty pracy nad sobą: Zrozumienie swojej osobowości, praca nad akceptacją siebie i rozwijanie umiejętności samoświadomości mogą być kluczowe w radzeniu sobie z osobowością schizoidalną. Możesz eksplorować swoje wartości, potrzeby i cele życiowe oraz szukać radości i satysfakcji wewnętrznej.

Ważne jest, aby pamiętać, że każda osoba jest unikalna, a strategie radzenia sobie ze stanami wewnętrznymi mogą być bardzo indywidualne. Skonsultuj się z profesjonalistą, który pomoże dostosować podejście do twoich indywidualnych potrzeb i celów. Nie wahaj się szukać pomocy, gdy czujesz, że radzenie sobie z osobowością schizoidalną jest trudne – wsparcie psychoterapeutyczne może być cennym źródłem pomocy i zmiany.

Więcej o komunikowaniu się z samym sobą.

Jak pomóc osobie bliskiej z osobowością schizoidalną?

Pomoc osobie bliskiej z osobowością schizoidalną może wymagać zrozumienia, cierpliwości i odpowiedniego podejścia. Oto kilka wskazówek, które mogą być pomocne:

 1. Wykazuj empatię i zrozumienie: Przyjmij empatyczną postawę i staraj się rozumieć, że osobowość schizoidalna wpływa na sposób, w jaki osoba bliska odczuwa i reaguje na świat. Niekiedy wycofanie społeczne i trudności w nawiązywaniu bliskich relacji mogą być wynikiem wewnętrznych trudności. Utrzymuj otwartość i gotowość do słuchania bez oceniania.
 2. Szanuj potrzebę samotności: Osoby z osobowością schizoidalną często potrzebują czasu na samotne działania i refleksję. Szanuj tę potrzebę i daj osobie bliskiej przestrzeń, aby mogła się wycofać i naładować. Unikaj natarczywego domagania się towarzystwa, ale jednocześnie okazuj gotowość do zaoferowania wsparcia i przestrzeni na rozmowę, gdy osoba bliska zechce porozmawiać.
 3. Utrzymuj stały kontakt: Choć osoby z osobowością schizoidalną preferują samotność, ważne jest utrzymywanie stałego kontaktu i okazywanie zainteresowania ich życiem. Nawet niewielkie gesty, takie jak regularne sprawdzanie jak się czują, wysłanie miłej wiadomości czy zaproszenie do spędzenia czasu, mogą wyrazić troskę i wsparcie.
 4. Nie odbieraj wycofania społecznego osobiście: Dana osoba może wycofywać się społecznie i unikać większej interakcji. Nie bierz tego osobiście i nie interpretuj tego jako odrzucenia. Pamiętaj, że jest to naturalny sposób funkcjonowania w osobowości schizoidalnej i nie oznacza braku zainteresowania relacja czy negatywnego nastawienia.
 5. Bądź cierpliwy i akceptujący: Proces zmiany dla osoby z osobowością schizoidalną może być długotrwały. Akceptuj osobę bliską taką jaka jest i unikaj prób natychmiastowej zmiany. Każde okazywanie braku akceptacji będzie kolejnym traumatycznym epizodem. Z kolei wsparcie i akceptacja mogą przyczynić się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i otwartości na relacje.
 6. Zachęcaj do psychoterapii: Zachęć osobę bliską do rozważenia psychoterapii. Terapia może pomóc w lepszym rozumieniu siebie, rozwijaniu umiejętności społecznych i radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z konstruktu osobowości schizoidalnej. Wsparcie profesjonalisty może być cennym źródłem pomocy.

Pamiętaj, że każda osoba jest unikalna, a podejście do pomocy osobie bliskiej z osobowością schizoidalną może różnić się w zależności od jej indywidualnych potrzeb i wewnętrznych stanów. Pomoc psychoterapeutyczna dla Ciebie jako osoby wspierającej może również być korzystne, ułatwia rozumienie zachowań bliskiej osoby oraz wspiera w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z osobowością schizoidalną.

Więcej o wsparciu dla bliskich osób.

Psychoterapeuta Wrocław
Prof. dr hab. n. med.
Donata Kurpas

Gabinet psychoterapii we Wrocławiu
Stefana Jaracza 69/1
50-305 Wrocław

Psychoterapeuta Donata Kurpas

Szkolenie w zakresie psychoterapii
2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie kliniczne
2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)