Taniec w świetle reflektorów i barwna wystawa emocji, czyli o osobowości histrionicznej

Osobowość jest złożonym zestawem cech i charakterystyk, które określają, w jaki sposób myślimy, czujemy i zachowujemy się. Jednak niektóre osoby mogą wykazywać specyficzne wzorce osobowości, które różnią się od standardowych. Jednym z takich typów osobowości jest osobowość histroniczna.

Więcej o zaburzeniach osobowości.

Czym jest osobowość histroniczna?

Osobowość histroniczna jest jednym z wielu rodzajów zaburzeń osobowości zidentyfikowanych przez psychologię. Osoby z tym typem osobowości charakteryzują się nadmierną ekspresją emocji, teatralnością i dramatyzowaniem swojego zachowania. Mają silną potrzebę bycia w centrum uwagi i często wykorzystują uwodzicielskie zachowania, aby przyciągnąć uwagę innych. Osoby z osobowością histroniczną często mają trudności w utrzymaniu stabilnych relacji, ponieważ ich emocjonalność i potrzeba uznania mogą wpływać na interakcje z innymi.

Nazwa „histroniczna” pochodzi od łacińskiego słowa „histrio”, które oznacza „aktora” lub „teatralnego performer’a”. Dawniej osoby z tym typem osobowości nazywano również „osobowością histeryczną”, co wynikało z wcześniejszych teorii medycznych, które łączyły teatralne zachowania z chorobami psychosomatycznymi. Obecnie termin „osobowość histroniczna” jest powszechniejszy i precyzyjnie opisuje cechy i zachowania związane z tym zaburzeniem osobowości.

Inne zaburzenia osobowości: 

Jakie są charakterystyczne jakości w tym typie osobowości?

Dramatyzowanie i ekspresyjne wyrażanie emocji

Osoby z osobowością histroniczną wykazują tendencję do dramatyzowania siebie i swojego życia. Ich wyrażanie emocji jest intensywne i teatralne, co może przyciągać uwagę innych. Reakcje na zdarzenia mogą być wyolbrzymione, a codzienne sytuacje traktowane jako epickie dramaty. Osoby z tym zaburzeniem często opisują swoje doświadczenia za pomocą bogatego słownictwa, używając przymiotników o silnym wydźwięku emocjonalnym. Wykorzystują także gestykulację, mimikę i ton głosu, aby podkreślić swoje uczucia.

jak objawia się osobowość histrioniczna

Uwodzicielskie zachowanie i ekspresja seksualności

Osoby z osobowością histroniczną często angażują się w uwodzicielskie zachowania, aby przyciągnąć uwagę innych. Wykorzystują swoją atrakcyjność fizyczną i ekspresję seksualności w celu zwrócenia na siebie uwagi i utrzymania swojego miejsca w centrum uwagi. Ich zachowanie może być sugestywne, a sposób ubierania często jest uwodzicielski i wyrazisty. Chętnie wykorzystują swój urok, aby przyciągnąć zainteresowanie innych osób.

Stała potrzeba bycia w centrum uwagi

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech osobowości histronicznej jest silna potrzeba bycia w centrum uwagi. Osoby z tym zaburzeniem pragną być stale doceniane i chcą, aby to, co robią, było dostrzeżone i podziwiane przez innych. Często angażują się w różne aktywności i zachowania, aby przyciągnąć uwagę i uznanie. W konsekwencji mogą wykazywać się dużą ekstrawertycznością i być osobami bardzo towarzyskimi.

Sugestywność i wpływ na innych

Osoby z osobowością histroniczną są zazwyczaj sugestywne i łatwo ulegają wpływom innych osób. Są podatne na sugestie i często zmieniają swoje przekonania, emocje i zachowanie w zależności od tego, co inni mówią lub sugerują. Ta skłonność może wynikać z ich potrzeby bycia akceptowanymi i zatwierdzonymi przez innych. Często angażują się w działania, które mają na celu zdobywanie sympatii i pozytywnej opinii innych ludzi.

Wpływ zaburzenia na relacje interpersonalne

Osobowość histroniczna może znacząco wpływać na relacje interpersonalne. Dramatyczne zachowania, silna potrzeba bycia w centrum uwagi i uwodzicielskie zachowania mogą wprowadzać dyskomfort w relacje z innymi. Osoby z tym zaburzeniem mogą być uznawane za emocjonalnie intensywne i wymagające, co może utrudniać utrzymanie trwałych i zdrowych relacji. Ciągła potrzeba uznania i zatwierdzania ważności może prowadzić do tego, że koncentrują się bardziej na sobie niż na potrzebach innych ludzi, co może powodować konflikty i trudności w relacjach interpersonalnych.

Osobowość histroniczna jest złożonym i wieloaspektowym zaburzeniem, a jej wpływ na daną relację może być różny w zależności od indywidualnych cech osobowości i kontekstu życiowego. Psychoterapia może odgrywać kluczową rolę w pomocy osobom z tym zaburzeniem w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z charakterystycznymi cechami i zachowaniami.

Więcej o emocjach.

Jakie są przyczyny osobowości histrionicznej?

Czynniki genetyczne a osobowość histroniczna

Badania sugerują, że istnieje pewien wpływ czynników genetycznych na rozwój osobowości histronicznej. Osoby z historią tego typu zaburzeń w rodzinie mogą być bardziej narażone na jego wystąpienie. Jednak nie jest to jedyny czynnik determinujący, a jedynie jedna z wielu składowych, które wpływają na kształtowanie się osobowości. Warto podkreślić, że genetyczne predyspozycje mogą tworzyć jedynie podłoże, a środowisko oraz doświadczenia życiowe również odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu osobowości histronicznej.

Wpływ wczesnego dzieciństwa i wychowania

Doświadczenia z wczesnego dzieciństwa mogą mieć wpływ na rozwój osobowości histronicznej. Osoby z tym zaburzeniem mogły doświadczyć braku akceptacji, zaniedbań emocjonalnych albo nadmiernego akcentowania ich wyglądu i atrakcyjności zewnętrznej jako źródła uznanie i miłości. Wczesne doświadczenia związane z reakcjami otoczenia na ich emocje, zachowanie i wygląd mogą wpłynąć na to, jak rozwijają się mechanizmy obronne i zachowania charakterystyczne dla osobowości histronicznej.

Związek z innymi zaburzeniami psychicznymi

Osobowość histroniczna może współwystępować z innymi zaburzeniami psychicznymi. Związek z takimi zaburzeniami jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości z pogranicza (borderline) lub narcystyczne jest stosunkowo częsty. Może to wynikać z podobieństwa pewnych cech i mechanizmów obronnych charakterystycznych dla tych zaburzeń. Warto zaznaczyć, że osoby z osobowością histroniczną często szukają wsparcia emocjonalnego u innych ludzi. Jednak współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych może wpływać na to, jak sobie radzą z własnymi emocjami oraz jak nawiązują i utrzymują relacje z innymi osobami. Obecność dodatkowych zaburzeń może wpływać na sposób, w jaki osoby z osobowością histroniczną reagują na emocje i jak funkcjonują w relacjach społecznych.

Ważne jest, aby podkreślić, że rozwój osobowości jest wynikiem złożonego oddziaływania wielu czynników, w tym zarówno genetycznych, jak i środowiskowych. Osobowość histroniczna może mieć różnorodne źródła, a diagnoza i leczenie powinny uwzględniać indywidualne cechy i doświadczenia każdej osoby. Psychoterapia może pomóc w zrozumieniu przyczyn i skutków tego typu zaburzeń osobowości oraz w rozwijaniu zdrowszych strategii radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi.

Więcej o przyczynach zaburzeń psychicznych.

Jak stawiana jest diagnoza?

Diagnoza osobowości histronicznej opiera się na obserwacji i analizie charakterystycznych cech i zachowań danej osoby. Proces diagnozy zazwyczaj jest przeprowadzany przez doświadczonego specjalistę, takiego jak psycholog czy psychiatra. Diagnoza wymaga szczegółowego wywiadu, obserwacji zachowania oraz analizy wyrażanych emocji i reakcji.

diagnozowanie osobowości histrionicznej

Podczas diagnozy specjalista może zwracać uwagę na następujące elementy:

 • Wyrażanie emocji: Obserwuje się intensywność i teatralność wyrażanych emocji.
 • Uwodzicielskie zachowanie: Szuka się sygnałów uwodzenia i wykorzystywania atrakcyjności w kontaktach społecznych.
 • Stała potrzeba uwagi: Analizuje się, czy osoba wyraźnie dąży do bycia w centrum uwagi innych.
 • Sugestywność: Obserwuje się, jak łatwo dana osoba poddaje się wpływom innych.
 • Wpływ na relacje: Analizuje się, jakie konsekwencje ma osobowość histroniczna na relacje interpersonalne.

Według DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition), aby postawić diagnozę osobowości histronicznej, dana osoba powinna spełniać poniższe kryteria diagnostyczne:

 1. Doświadczenie cierpienia, gdy osoba nie znajduje się w centrum uwagi.
 2. Szybka zmiana doświadczanych emocji, które są powierzchowne.
 3. Często nieodpowiednie zachowanie w kontaktach z innymi ludźmi, próby uwodzenia, prowokowanie seksualne.
 4. Wykorzystywanie wyglądu zewnętrznego, aby przyciągnąć uwagę.
 5. Dramatyzowanie siebie i swojej sytuacji, wyrażanie emocji w przesadzony sposób.
 6. Wypowiadanie się w sposób nadmiernie obrazowy, pozbawiony szczegółów.
 7. Wyolbrzymianie relacji z innymi ludźmi, upatrywanie silniejszej relacji niż w rzeczywistości występuje.

Aby rozpoznać histrioniczne zaburzenie osobowości, osoba powinna spełniać co najmniej pięć z tych kryteriów zgodnie z DSM-5.

Więcej o CHAD, która może przypominać osobowość histrioniczną.

Jakie są konsekwencje osobowości histronicznej?

Osobowość histroniczna może wpływać na różne aspekty życia, zarówno w sferze osobistej, zawodowej, jak i społecznej. 

Wpływ na życie zawodowe: Osoby z osobowością histroniczną mogą mieć trudności w utrzymaniu stabilnej i satysfakcjonującej kariery zawodowej. Ich potrzeba ciągłego bycia w centrum uwagi i angażowania się w uwodzicielskie zachowania może wpływać na relacje z kolegami i przełożonymi w miejscu pracy. Ponadto, ich teatralność i dramatyzowanie mogą być postrzegane jako nieodpowiednie i prowadzić do problemów z radzeniem sobie z emocjami w miejscu pracy.

Wpływ na życie społeczne: Osoby te często szukają uwagi i aprobaty innych, co może prowadzić do angażowania się w uwodzicielskie zachowania i próby przyciągnięcia uwagi za wszelką cenę. Ta potrzeba bycia w centrum uwagi może sprawiać, że osoba będzie angażować się w nadmierne dramatyzowanie, by przyciągnąć uwagę innych, co może prowadzić do zmęczenia i frustracji u bliskich i znajomych.

Trudności w utrzymaniu stabilnych relacji: Impulsywne reakcje i zmienne emocje mogą sprawiać, że trudno jest im zaufać i utrzymać długotrwałe związki. Ponadto, ich ciągła potrzeba bycia docenianym i pragnienie podziwu może prowadzić do nadmiernego angażowania się w uwodzicielskie zachowania, co może wpłynąć negatywnie na relacje z partnerem lub partnerką.

Wpływ na zdrowie psychiczne: Osobowość histroniczna może być związana z większym ryzykiem wystąpienia innych zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe i zaburzenia osobowości związane z emocjami, np. borderline. Współistnienie tych zaburzeń może prowadzić do pogłębiania trudności emocjonalnych i utrudniać codzienne funkcjonowanie, co wymaga kompleksowej oceny i odpowiedniego podejścia terapeutycznego.

Konieczność odpowiedniego wsparcia i terapii: Osoby z osobowością histroniczną wymagają odpowiedniego wsparcia i psychoterapii, która może pomóc w zrozumieniu emocji, wymodelować nowe strategie radzenia sobie z impulsywnymi reakcjami i rozwijać zdrowsze strategie radzenia sobie z trudnościami.

Więcej o wsparciu.

Jakie są kierunki terapii w osobowości histrionicznej?

Terapia psychodynamiczna: Terapia psychodynamiczna skupia się na zrozumieniu głębokich, nieświadomych konfliktów i mechanizmów obronnych, które kształtują osobowość i zachowanie osoby. Terapeuta wspólnie z pacjentem analizuje przeżycia (aktualne i z przeszłości), aby zidentyfikować źródła trudności emocjonalnych i zachowań. Terapia psychodynamiczna może pomóc odkryć wewnętrzne przekonania i wzorce myślenia, co umożliwia wymodelowanie strategii radzenie sobie z emocjami i relacjami z innymi.

terapia osobowości histrionicznej

Terapia poznawczo-behawioralna: Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) skupia się na identyfikowaniu negatywnych myśli i wzorców zachowań, które przyczyniają się do trudności emocjonalnych. Poprzez terapię CBT, dana osoba może nauczyć się bardziej pozytywnych i konstruktywnych strategii radzenia sobie z emocjami i stresującymi sytuacjami. Terapeuta pomaga pacjentowi rozpoznawać i wyzwalać myśli i zachowania, które utrzymują objawy histrioniczne, a następnie wspólnie pracują nad zmianami tych wzorców.

Rola farmakoterapii: Farmakoterapia, czyli stosowanie leków, może być brana pod uwagę w leczeniu osobowości histrionicznej w przypadku współwystępowania innych zaburzeń, takich jak depresja czy zaburzenia lękowe. Leki przeciwdepresyjne lub leki przeciwlękowe mogą pomóc w złagodzeniu objawów towarzyszących, co umożliwia skuteczniejsze korzystanie z psychoterapii.

Leczenie osobowości histrionicznej wymaga zaangażowania zarówno pacjenta, jak i terapeuty. Terapia powinna być prowadzona przez doświadczonego specjalistę, który ma odpowiednie szkolenie w zakresie pracy z zaburzeniami osobowości. Ponieważ osobowość histrioniczna jest złożonym stanem, terapia powinna być indywidualnie dostosowana do potrzeb i sytuacji konkretnej osoby.

W terapii osoby z osobowością histrioniczną kluczowe jest rozwijanie zdrowych strategii radzenia sobie z emocjami, nauka kontrolowania impulsywnych reakcji oraz budowanie zdrowych relacji z innymi. Pacjent uczy się rozpoznawać swoje potrzeby i uczucia oraz wyrażać je w sposób konstruktywny, w miejsce dramatyzowania i teatralności. Terapeuta wspiera pacjenta w przepracowaniu trudnych doświadczeń z przeszłości, co może pomóc w rozwiązywaniu obecnych problemów i tworzeniu bardziej zrównoważonej tożsamości.

Więcej o psychoterapii.

Jak radzić sobie z osobowością histroniczną u osoby bliskiej?

Radzenie sobie z osobowością histroniczną w życiu codziennym może być wyzwaniem, zarówno dla samej osoby z tym zaburzeniem, jak i dla jej bliskich. Oto kilka skutecznych strategii, które mogą pomóc w poprawie jakości życia:

Zrozumienie i akceptacja osoby z tym zaburzeniem: Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że osobowość histroniczna jest rzeczywistym i trwałym aspektem danej osoby. Ważne jest, aby unikać osądzania i etykietowania, ale starać się zrozumieć, jakie są przyczyny zachowań danej osoby. Wykazanie empatii i akceptacji może stworzyć atmosferę zaufania, która umożliwi lepsze relacje.

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: Osoby z osobowością histroniczną mogą mieć trudności z wyrażaniem swoich potrzeb i uczuć w sposób klarowny. Warto wspierać rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, aby mogły wyrażać swoje emocje i potrzeby w bardziej konstruktywny sposób. Słuchanie uważne, zadawanie pytań i wyrażanie zrozumienia mogą pomóc w lepszym porozumieniu się z tą osobą.

Stawianie granic i zachowanie zdrowych relacji: W związku z tendencją do przyciągania uwagi i uwodzenia, osoby z osobowością histroniczną mogą być czasami nachalne lub manipulujące. Ważne jest, aby umieć stawiać granice i okazywać swoje potrzeby. Utrzymywanie zdrowych i zrównoważonych relacji wymaga wyważenia między wspieraniem tej osoby, a jednoczesnym dbaniem o swoje zdrowie emocjonalne.

Unikanie wzmocnienia negatywnych wzorców zachowania: Osoby z osobowością histroniczną mogą szukać ciągłego uznania i pochwał. Ważne jest, aby nie wzmacniać negatywnych zachowań poprzez nadmierne reagowanie na teatralne reakcje lub uwodzicielskie zachowania. Można wyrażać swoje wsparcie i uznanie w sposób wyważony i zrównoważony.

Edukacja i wsparcie: Osoby z osobowością histroniczną i ich bliscy mogą skorzystać z edukacji na temat tego zaburzenia oraz pomocy ze strony grup wsparcia lub psychoterapeutów. Zrozumienie zaburzenia i modelowanie strategii radzenia sobie może pomóc zarówno osobie z osobowością histroniczną, jak i jej bliskim.

Więcej o odczuwaniu emocji.

Życie w barwach emocji: opis Pacjentki z osobowością histrioniczną

Lucyna to 32-letnia kobieta, pełna życia. Od najmłodszych lat wyróżniała się wśród rówieśników swoją ekspresyjną osobowością. Już jako dziecko uwielbiała bawić innych swoimi teatralnymi występami i przyciągać uwagę swoimi emocjonalnymi reakcjami. Odkąd pamięta, pragnie być w centrum uwagi i doceniana przez innych. Jej rodzina zawsze wspierała jej artystyczne pasje i zachęcała do wyrażania siebie.

Dramatyzowanie i wyrażanie emocji

Lucyna charakteryzuje się nadmierną ekspresją emocji. Wyraża je w sposób teatralny, używając gestów i mimiki, które przyciągają uwagę otoczenia. Jej reakcje są często przesadzone, co może sprawiać, że inni odbierają ją jako przesadną lub wymagającą.

Uwodzicielskie zachowanie i ekspresja seksualności

Lucyna często angażuje się w uwodzicielskie zachowania, które mają na celu przyciągnięcie uwagi i zainteresowania innych. Potrafi być kokieteryjna i używa swojej seksualności, aby podkreślić swoje atrakcyjne cechy.

Stała potrzeba bycia w centrum uwagi

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Lucyny jest jej stała potrzeba bycia docenianą i chęć, aby to, co robi, było dostrzegane i podziwiane przez innych. Czuje się niekomfortowo, gdy nie jest w centrum uwagi innych i robi wszystko, aby przyciągnąć uwagę. Jej działania często koncentrują się na tym, jak inni ją postrzegają.

Sugestywność i wpływ na innych

Lucyna jest podatna na sugestie i łatwo ulega wpływom innych osób. Często zmienia swoje zachowanie w zależności od tego, z kim przebywa, w celu zyskania aprobaty i akceptacji.

Wpływ na relacje interpersonalne

Osobowość histroniczna Lucyny wpływa na jej relacje z innymi. Jej tendencje do przyciągania uwagi i dramatyzowania mogą czasami przytłaczać innych i utrudniać utrzymanie stabilnych i zdrowych interakcji.

Lucyna mieszka w dużym mieście i pracuje jako projektantka wnętrz w renomowanym biurze projektowym. Jej praca wymaga częstego kontaktu z klientami i innymi profesjonalistami. Pomimo jej talentu i kreatywności, czasami trudno jest jej utrzymać długotrwałe relacje biznesowe, ponieważ jej potrzeba bycia w centrum uwagi może nieco przytłaczać klientów. Jednak dzięki swojej ekstrawertycznej osobowości, często udaje jej się nawiązywać nowe kontakty i zdobywać cenne projekty.

W życiu prywatnym, Lucyna ma kilka bliskich przyjaciółek, które uwielbiają jej towarzystwo i pozytywną energię. Potrzeba Lucyny bycia docenianą prowadzi jednak czasami do konfliktów, gdyż niektórzy bliscy mogą czuć się zaniedbywani, gdy uwaga Lucyny skupia się na innych aspektach życia.

Lucyna jest niezamężna, ale zawsze marzyła o stabilnym związku i rodzinie. Jej uwodzicielskie zachowanie i chęć bycia w centrum uwagi mogą jednak stanowić wyzwanie w znalezieniu odpowiedniego partnera. 

Terapia i leczenie

W terapii Lucyna pracuje nad budowaniem zdrowych relacji, zrozumieniem swoich potrzeb i nauczeniem się stawiania granic, aby rozwijać zdrowe i trwałe związki. Lucyna rozpoczęła terapię psychodynamiczną, aby lepiej zrozumieć swoje zachowania i emocje oraz nauczyć się radzić sobie z emocjonalnymi wyzwaniami. Terapeuta pracuje z nią nad budowaniem zdrowych umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie z emocjami i rozwijaniem zdrowych relacji. Farmakoterapia nie jest w jej przypadku konieczna, ale w niektórych okolicznościach może być pomocna w kontrolowaniu objawów współwystępujących zaburzeń. 

Czy osobowość histroniczna może ulec zmianie?

Tak, istnieją możliwości rozwoju i poprawy dla osób z osobowością histroniczną. Chociaż osobowość jest głęboko zakorzeniona i zmiana może być wyzwaniem, terapia i odpowiednie wsparcie mogą pomóc w złagodzeniu niektórych cech i zachowań charakterystycznych dla tego typu zaburzenia.

Terapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna i terapia interpersonalna mogą być skutecznymi narzędziami w pracy nad osobowością histroniczną. Poprzez lepsze zrozumienie swoich emocji, myśli i zachowań, osoba może nauczyć się lepiej radzić z sytuacjami, które wywołują silne emocje i dramatyczne reakcje. Rozwijanie zdrowych umiejętności komunikacyjnych i budowanie bardziej autentycznych relacji społecznych może również pomóc w zmniejszeniu potrzeby uwodzenia i przyciągania uwagi.

Wsparcie ze strony bliskich osób, jak rodzina czy przyjaciele, odgrywa także istotną rolę w procesie zmiany. Akceptacja, zrozumienie i wsparcie otoczenia mogą pomóc osobie z osobowością histroniczną w odbudowie zdrowych więzi interpersonalnych.

Warto jednak podkreślić, że zmiana wymaga czasu, cierpliwości i zaangażowania zarówno ze strony osoby z osobowością histroniczną, jak i specjalisty prowadzącego terapię. Ważne jest także świadome i aktywne uczestnictwo w procesie terapeutycznym oraz otwartość na refleksję i zmiany w swoim zachowaniu.

Osiągnięcie poprawy w osobowości histronicznej wymaga uczenia się sposobów radzenia sobie z charakterystycznymi cechami w zdrowszy i bardziej funkcjonalny sposób. To oznacza stawianie czoła swoim emocjom i reakcjom w bardziej świadomy i kontrolowany sposób. W terapii, osoba może zdobyć umiejętności identyfikacji i rozumienia swoich emocji, a także nauki zdrowszych strategii radzenia sobie z nimi.

Na przykład, osoba z osobowością histroniczną może nauczyć się skuteczniejszych technik komunikacyjnych, które pozwolą jej wyrażać swoje potrzeby i emocje w bardziej zrównoważony i zrozumiały sposób. Może również pracować nad rozpoznawaniem momentów, kiedy dramatyzuje sytuacje lub wyolbrzymia swoje emocje, aby nauczyć się stopniować swoje reakcje.

Jednakże ważne jest zrozumienie, że całkowite pozbycie się cech charakterystycznych dla osobowości histronicznej może być trudne, a czasem niemożliwe. Dlatego osiągnięcie satysfakcjonującego i stabilnego życia codziennego polega na akceptacji własnej osobowości i pracy nad minimalizacją negatywnych skutków tych cech.

Terapia może pomóc osiągnąć większą równowagę w życiu codziennym, umożliwiając osiągnięcie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi i poczucia spełnienia. Kluczowym jest podjęcie wysiłku, aby lepiej zrozumieć siebie i własne zachowania, aby móc świadomie wprowadzać pozytywne zmiany w swoim życiu. Praca nad rozwojem umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami może prowadzić do bardziej stabilnego i satysfakcjonującego życia codziennego.

Najczęściej zadawane pytania przed psychoterapią.

Psychoterapeuta Wrocław
Prof. dr hab. n. med.
Donata Kurpas

Gabinet psychoterapii we Wrocławiu
Stefana Jaracza 69/1
50-305 Wrocław

Psychoterapeuta Donata Kurpas

Szkolenie w zakresie psychoterapii
2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie kliniczne
2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)